Slovenské mesto šokovalo: Úplný zákaz cirkusom so zvieratami!

Cirkusy sú formou zábavy, ktorá už roky vzdoruje času a napriek pokrokovým názorom spoločnosti či moderným trendom sa tešia obrovskej popularite. Vo svete sa však čoraz viac diskutuje o tom, či je vhodné, aby boli ešte aj v dnešnej dobe súčasťou cirkusových predstavení zvieratá a práve v tejto otázke má zdá sa jasno prvé Slovenské mesto!

 

Nový pri­má­tor mesta Pezinok, Igor Hia­nik dal totiž na území mesta stopku tradičnému cirkusu, ktorý svoje predstavenia v Pezinku organizoval celé roky. Roz­hod­nu­tie za­miet­nuť žia­dosť cir­kusu ozná­mil pri­má­tor priamo na svo­jej fa­ce­bo­oko­vej stránke:

To, že prišla žia­dosť , vcelku na­rýchlo, to by sme ešte ve­deli zme­ne­žo­vať.  Ale dali sme si pod­mienku, že v po­riadku, keď ne­budú sú­čas­ťou cir­kusu zvie­ratá… Keďže táto pod­mienka ne­bola spl­nená. Žia­dosť bola za­miet­nutá!

Radikálny krok primátora potešil predovšetkým príslušníkov Slobody zvierat, ktorí na jeho osobu nešetrili chválou: Ví­tame roz­hod­nu­tie mest­ského za­stu­pi­teľ­stva Pe­zinka a jeho pri­má­tora Igora Hia­nika, ne­uzat­vo­riť s cir­ku­som so zvie­ra­tami zmluvu o pre­nájme ve­rej­ného prie­s­trans­tva! Je to dô­le­žitý pre­ce­dens a ve­ríme, že aj in­špi­rá­cia pre ďal­šie slo­ven­ské mestá.

Úplný zákaz cirkusového vystupovania všetkých divokých zvierat v Európskej únii dnes platí v jedenástich krajinách medzi ktoré patria napríklad: Ra­kúsko, Ho­land­sko, Bel­gicko, Lo­tyš­sko, Slo­vin­sko, Cyp­rus, Malta, Chor­vát­sko atď… Čiastočný zákaz a rôzdne obmedzenia však zaviedlo aj ďalších dvadsať štátov EU.

Video – Ako vyzerá krutá drezúra tigrov v cirkuse:

Zdroj/Foto: facebook, sloboda zvierat, pixabay.com