Hororová reklama sputila revolúciu: Deti po nej konečne chcú jesť zeleninu!

Pri­chá­dzajú z hĺbky zeme. Voda ich robí sil­nej­šími, sl­nečné svetlo ich do­bíja ener­giou a nič ich ne­za­staví, až kým si ne­pod­ma­nia celý svet! Tak znie začiatok mimoriadne úspešnej reklamy, ktorá prinútila tisíce detí konečne začať jesť zeleninu!

 

Obezita je mimoriadne pálčivým celostvetovým problémom, ktorý sa v Británií rozhodli vyriešiť prostredníctvom jednoduchej údernej reklamy, ktorá slávi mimoriadny úspech. Pro­jekt s názvom Veg Po­wer v spo­lu­práci s ITV pri­niesli reklamný formát v ktorom zelenina útočí na celý svet.

Jediné čo môže smrtostný útok šalátu, paradajok či zlovenstného hrášku odraziť, je okamžitá konzumácia zeleniny. Je to jednoduché – buď oni alebo my…

Cieľom podarenej reklamy je ­pri­lá­kať deti v Bri­tá­nií k väčšej konzumácie zeleniny pričom za tvorivou pracou stoja Adam & EveDDB a re­ži­sér Ni­nian Doff.

Kam­paň „Zjedz ich a po­raz ich“ stavia deti do role superhrdinov, ktorí spasia svet jediný spôsobom – musia zjesť čo najviac zeleniny…

Zjedz ich a po­raz ich:

Kam­paň Eat Them To De­feat Them je jed­ným z naj­zau­jí­ma­vej­ších pro­jek­tov, na kto­rých som pra­co­val. Nie­lenže je to bri­lantná a kre­a­tívna práca, ale má po­ten­ciál me­niť a za­chrá­niť ži­voty.

Po­u­ži­tie re­klamy na po­vzbu­de­nie detí, aby mi­lo­vali ze­le­ninu, je ne­uve­ri­teľne dô­le­ži­tým kro­kom k trans­for­má­cií zdra­via ná­roda.

Dú­fam, že táto od­vážna kam­paň bude mať sku­točný vplyv a in­špi­ruje os­tat­ných na ce­lom svete k tomu, aby bola kre­a­ti­vita a ná­pady vy­užité na vy­rie­še­nie jed­nej z naj­väč­ších vý­ziev, kto­rým v dneš­nom svete če­líme – vy­jad­ril sa na margo celého projektu John He­garty, je­den zo za­kla­da­te­ľov pro­jektu.

Zjedz ich a po­raz ich – video:

Zdroj/Foto: youtube